התנאים הבאים מגדירים את מערכת היחסים שבין הלקוח (להלן: "הלקוח") בקשר לרכישת מוצרים מבית העסק אוזי ח.פ. 516321288 (להלן: "בית העסק") באמצעות מערכת ההזמנות האינטרנטית ומהווה הסכם בין החברה לבין הלקוח, והוא מאגד את זכויות הלקוח.

תקנון זה כפוף להסכם התקשרות שבין הלקוח לבין החברה, ככל שנחתם, וכל מסמך אחר שנחתם בין הלקוח לבין החברה בקשר לרכישת מוצרים על ידי הלקוח מהחברה, ואין בתקנון זה כדי לגרוע מכל התחייבות שחלה על הלקוח על פיהם.

תקנון זה פונה לשני המינים כאחד וניסוחו בלשון זכר ו/או נקבע נובע מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש

 1. הזמנה / רכישה באמצעות אתר זה כפופה לעמידה בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה.
 2. תנאי לסיום הליך הזמנה הוא סימון ואישור על ידי הלקוח כי קרא והבין את תקנון זה והוראותיו וקיבל עליו את הוראותיו. ללא סימון קריאת התקנון לא משתכל הסכם בין הצדדים ובית העסק לא יאפשר רכישת מוצרים מהאתר.
 3. לכל בירור ושאלה בנושא רכישה, חיוב ואספקה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון: 04-6221044; או בדוא"ל: contact@ozzi.co.il. פניות כאמור שיעשו לאחר שעות העבודה של בית העסק (09:00 – 16:00), יענו ביום העסקים שלמחרת.
 4. בביצוע הזמנה ו/או רכישת מוצרים באמצעות אתר זה מצהיר הלקוח כי הוא זה שמבצע את הרכישה, וכל האחריות בגין רכישות באתר יחולו עליו, ובכל מיקרה כל פעולה שתעשה באמצעות אתר זה תחייב את הלקוח לכל דבר ועניין.
 5. שימוש באתר זה יעשה בהתאם לדין, מבלי להפר כל הוראת דין ומבלי לפגוע בכל צד שלישי ו/או בבית העסק או מי מטעמו. השימוש יעשה בתום לב ולמטרות חוקיות.
 6. בית העסק יהיה רשאי שלא לאפשר למשתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם בעבר אפשר לו לעשות כן וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובין היתר בשל מסירת פרטים שגויים או מטעים של הלקוח; אם קיים חשש לביצוע פעולה בלתי חוקית על ידי הלקוח; אם הפר הלקוח את הוראות התקנון; אם המשתמש לא פרע חוב שלו לבית העסק. בית העסק יהיה רשאי לעשות כן, אף אם נשלח על ידו אישור הזמנה.
 7. שימוש באתר הינו רק על ידי מי שמלאו לו 18 שנים.
 8. ניצול לרעה של האתר או של כשלים ו/או טעויות שקיימות באתר או ברשת האינטרנט, תהווה הפרה של תקנון זה ובית העסק יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה במסגרת זו.
 9. משתמש שמסר בעת ההרשמה או ביצוע פעולה פרטים שגויים, האחריות על כך חלה עליו ובית העסק רשאי לבטל את העסקה עימו.

הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך אספקה

אופן הרכישה באמצעות אתר זה יתבצע על ידי הלקוח באמצעות הוספה לסל ההזמנה את כל המוצרים שהוא מעוניין להזמין ולרכוש ואת הכמות של כל מוצר. מוצרים שלא מצויים במלאי לא ניתן יהיה להוסיף לסל.

בשיקול דעת בית העסק להגביל כמות הזמנה של מוצר מסוים, בשל כמות המוצרים המצויים במלאי הזמין של בית העסק. היה ויופיע מוצר באתר ואילו לא יתאפשר לרכשו בשל אי קיומו במלאי, לא יהווה כל הפרה מצד בית העסק והלקוח לא יכול לבוא כלפי בית העסק בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

 1. לשם ביצוע ההזמנה יעבור הלקוח לסל ההזמנה, בו תרוכז ההזמנה שביצע: שם מוצר, מק"ט, מספר פריטים שהוזמנו, מחיר למוצר ומחיר כולל של ההזמנה.
 2. טרם אישור סופי של ההזמנה על ידי הלקוח ושיגורה לבית העסק לביצוע, מומלץ שהלקוח יבדוק את סל ההזמנה שביצע כדי לוודא שאין טעויות.
 3. ההזמנה תיקלט בבית העסק ותועבר לליקוט וחיוב הלקוח, בהתאם לתנאי התשלום של הלקוח, כפי שנקבעו בין הצדדים, ולשם שילוחה ללקוח, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 4. בסיום ההזמנה ושיגורה לחברה על ידי הלקוח, יישלח ללקוח דוא"ל המאשר כי בוצעה הזמנה ופירוט ההזמנה.
 5. מובהר, כי ביצוע ההזמנה ושליחת הדוא"ל אינו מהווה אישור סופי מצד החברה למימוש ההזמנה אלא רק כי בוצעה הזמנה על ידי הלקוח. יובהר, כי בסיום ביצוע ההזמנה מועברת לבדיקת בית העסק זה יהיה רשאי לבטלה במלואה או חלקה בהתאם לאמור בהסכם זה ועל פי כל דין ו/או מקום בו חברת האשראי לא אישרה את העסקה. ככל שתימצא בעייה בהזמנה או באפשרות אישורה, יצור נציג בית העסק קשר עם הלקוח לשם הסדרת הנושא.
 6. פרטי ההזמנה כפי שהיא מופיעה ברישומי האתר הם אלו שיהוו ראיה לגבי עצם ההזמנה ופרטיה.

תנאי תשלום

 1. תנאי התשלום יהיו כפי שסוכם בין הלקוח והחברה במסגרת הרכישה בכרטיס אשראי או Paypal.
 2. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ. ככל שחל על פי דין מע"מ בגין מוצר שהוזמן / נרכש יחול מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת במדינת ישראל.
 3. דמי המשלוח: 20 ש״ח עבור שרות משלוח לנקודת איסוף; 45 ש״ח עבור שליח עד הבית

אופן ומועדי אספקה

מועדי אספקה / משלוח יהיו בהתאם לאשר רשום באתר במהלך רכישה משל מור כלשהו.

אספקה באמצעות דואר ישירות לבית הלקוח  – שליחת המוצר / ים תעשה תוך יום עסקים ממועד השלמת העסקה ואישורה על ידי בית העסק לרבות חיוב כשיר של הלקוח. הזמנות שיבוצעו עד שעה 8:30 ההזמנה תטופל יום למחרת והמשלוח יצא ביום שלאחר. טיפול בהזמנות שיעשו ביום ה'  או ו' או בערבי חג או יום קודם לערב החג ידחה עד ליום העסקים הקרוב שיחול לאחר השבת או החג.

אספקה באמצעות שליחה לנקודת איסוף  –עד 5 ימי עסקים

אספקה באמצעות  שליח עד הבית -עד 5 ימי עסקים

 1. במועד ביצוע ההזמנה יהיה אפשרות לרשום באיזה אופן מבקש הלקוח את האספקה.
 2. על אף האמור לעיל, בשיקול דעת בית העסק לשנות את אופן ומועד האספקה, וזאת לאחר מתן הודעה ללקוח, במיקרים בהם נבצר ממנה לבצע את האספקה בדרך שנקבעה, ובלבד שלא יהיה עיכוב בלתי סביר באספקת הסחורה ללקוח.
 3. כן מובהר, שאין באמור בדרך האספקה שתעשה כדי לשנות כהוא זה מתנאי התשלום הקבועים בין הצדדים.
 4. מסמכי החברה ובכללם חשבוניות ותעודות המשלוח ואישורי דואר ישראל או כל חברת שילוח באמצעותה יסופקו המוצרים יהוו ראייה לעניין אספקת המוצרים ושנמסרו לידי הלקוח, ולא תתקבל לאחר מכן טענה מצד הלקוח כי חסר מוצר בהזמנה שסופקה לרבות בטענה כי המוצרים לא נבדקו ולא נספרו בעת קבלתם במחסן החברה ו/או בעת מסירתם בחצרי הלקוח באמצעות רכב החברה או הדואר.
 5. החברה לא תספק פיצוי מעבר לזיכוי דמי המשלוח במקרה של איחור במועד אספקת המשלוח, הן מפאת עיכוב במסירה והן מפאת איבוד המשלוח ע״י חברת הבלדרות באשר היא.

ביטול הזמנה

 1. החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו בכל הנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו, לרבות לגבי הקבוע בחוק לגבי עלויות ביטול.
 2. ביטול הזמנה יעשה בדוא"ל. יש לוודא טלפונית עם בית העסק על דבר קבלת הביטול.
 3. ככל שהונפקה חשבונית מס בגין המשלוח, תוצא חשבונית זיכוי.
 4. החזרות ככל שיעשו, יתקבלו רק אם המוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נפתחה, אלא אם מדובר בהחזרה בשל פגם במוצר שהתגלה רק לאחר פתיחת האריזה, ואז יטופל בנוהל ההחזרות של בית העסק.
 5. כנגד החזרה שתאושר תוציא החברה חשבונית זיכוי.
 6. אחריות על המוצרים הינה בהתאם למדיניות היצרן וכפי שמפורסם באתר בהקשר לכל מוצר.
 7. החזרת המוצר תעשה על ידי הלקוח באמצעות שליחתו לכתובת בית העסק. היה ומדובר בביטול עסקה בשל פגם במוצר, עלות המשלוח תחול על החברה. היה ומדובר בהשבת מוצר כי הלקוח לא חפץ בו ובהתאם לחוק, עלות שליחתו בדואר תחול על הלקוח.
 8. בשירות משלוח ללוקר/נקודת איסוף – באחריות הלקוח לאסוף את החבילה בזמן. במידה והחבילה לא נאספה בזמן והחבילה הוחזרה לחברה ישא הלקוח בעלות החזרת המשלוח לחברה בסך של 20 ש״ח. במידה והלקוח מבקש שהחבילה תישלח שוב הוא ישלם בנוסף עלות משלוח חדש.

אחריות ותמיכה טכנית

 1. האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר אנחנו ממליצים לבדוק את תנאי האחריות כפי שהם מפורטים באתר ובהקשר של המוצר שמבוקש לרכוש. בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק.
 2. השלמת הרכישה מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את תנאי האחריות בגין המוצר וקבלת אותם עליו. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שבין הצדדים.
 3. החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד לשימוש סביר ומקובל לגבי מוצרים מסוג ומתחום זה ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שינתנו על ידי בית העסק לרבות כמפורט באתר.
 4. הלקוח מצהיר כי מובן לו כי מאחר ובאתר הוא פועל בסביבה מקוונת אין באפשרות בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ו/או חשיפת המידע השמור בהם ו/או באתר. ככל שיעלה בידי צד ג' לחדור למידע זה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בית העסק ו/או מי מטעמה, לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר, אלא אם הדבר נעשה בזדון על ידי בית העסק או מי מטעמו
 5. בית העסק ובכללו שירות הלקוחות של בית העסק נותן שירותי תמיכה טכנית למוצרים לרבות לגבי הפעלתם, התקנתם, הדרכות וכיו׳, ללקוחות עסקיים בלבד. לקבלת הדרכות ו/או מידע הקשורים לאמור ניתן לקבל בעמוד התמיכה ו/או בהוראות ההתקנה המצורפות למוצר ו/או להכנס לקבוצות פייסבוק העוסקות בנושא ו/או לפנות לשירות התמיכה הטכנית של יצרנית המוצרים Altreco robotics.
 6. במקרה והמוצר דורש החלפה במסגרת האחריות בית העסק יחליף/יספק קופון לרכישת חדש לל עלות. החלפה במסגרת אחריות אינה כוללת דמי משלוח למעט מקרים בהם המוצר הגיע פגום והדבר התגלה בהתקנה/הפעלה הראשונית שלו.
 7. בית העסק יכול לדרוש שהלקוח ישלח את המוצר לבדיקה במידה והלקוח טוען כי המוצר אינו תקין. דמי המשלוח ישולמו ע״י הלקוח.

התקנת מוצרים

 1. בית העסק אינו מספק שירותי התקנה, והתקנת המוצרים בבית הלקוח הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. יש לבצע התקנת מוצרים חשמל באמצעות איש מקצוע מוסמך ובעל ניסיון וידע בביצוע התקנות של מוצרי חשמל.

זכויות יוצרים

 1. כל התוכן הנמצא באתר החברה ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הינו רכושה הבלעדי של בית העסק ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.

אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות

 1. אבטחת המידע באתר החברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי בית העסק.
 2. אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק לצד שלישי מידע אישי הקשור לחשבונך אצלנו למעט מקום בו הדבר הכרחי לשם ביצוע העסקה, ההזמנה ומשלוח המוצר/ים שנרכשו, חיובים כספיים ו/או לכל גוף בהתאם לדין או צו בית משפט.
 3. אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
 4. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
 5. פרטים שימסרו על ידך במהלך הרכישה (שם מלא, טלפון, כתובת, כתובת הדואר האלקטרוני) ישמרו אצלנו ולא יעשה בהם שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון: חברות קידום מכירות וכיו"ב.
 6. במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג' ללא הרשאה.

קישורים באתר ותמונות

 1. ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותינו (כגון: פירסומים של מפרסמים שונים, מודעות פירסום, קישורים לאתרי יצרנים וכיו"ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו.
 2. אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.
 3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכנו סטיות בשל איכות התמונות המפורסמות באתר, צבעים וכיו"ב, ומשכך הלקוח לא יוכל לבוא בטענה כלפי בית העסק ולקבל פיצוי במקרה בו הייתה סטייה בין הפרסום לבין המוצר שקיבל, למעט זכותו להשבה על פי החוק.
 4. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסויים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.

כללי

 1. השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
 2. הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.
 3. אוזי אינה מספקת תמיכה טכנית למוצרים הנמכרים בחנות.